Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số y equals square root of log subscript 2 left parenthesis x squared plus 2 right parenthesis. log subscript 2 minus x end subscript 2 minus 2 end root

  1. D equals left square bracket 1 half semicolon 1 right parenthesis

  2. D equals left square bracket 1 half semicolon plus infinity right parenthesis

  3. D equals open parentheses 1 half semicolon plus infinity close parentheses

  4. D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định:

Hàm số xác định: left right double arrow log subscript 2 left parenthesis x squared plus 2 right parenthesis. log subscript 2 minus x end subscript 2 minus 2 greater or equal than 0 left right double arrow log subscript 2 left parenthesis x squared plus 2 right parenthesis. log subscript 2 minus x end subscript 2 greater or equal than 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho x,y là các số thực thỏa mãn lo g 9 ​ x = lo g 12 ​ y = lo g 16 ​ ( x + 2 y ) . Giá trị tỉ số y x ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG