Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định D của hàm số

Tìm tập xác định D của hàm số y equals open parentheses x squared minus 3 x minus 4 close parentheses to the power of square root of 2 minus square root of 3 end root end exponent
 

  1. D equals straight real numbers backslash open curly brackets negative 1 semicolon 4 close curly brackets

  2. D equals left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right square bracket union left square bracket 4 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. D equals straight real numbers

  4. D equals open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi . Vậy tập xác định của hàm số là: .

Hàm số xác định khi x squared minus 3 x minus 4 greater than 0 left right double arrowopen square brackets table row cell x less than negative 1 end cell row cell x greater than 4 end cell end table close .

Vậy tập xác định D  của hàm số là: D equals open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Biết là một nguyên hàm của hàm số trên khoảng Tính A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG