Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau: a . y = ( 2 x + 5 ) ( 1 − 2 x ) ​ b . y = 2 x 2 + 3 x + 1 x 2 + 5 x + 4 ​ ​

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi: ( 2 x + 5 ) . ( 1 − 2 x ) ≥ 0 ⇔ − 2 5 ​ ≤ x ≤ 2 1 ​ Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: D = [ − 2 5 ​ ; 2 1 ​ ] b)Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi: 2 x 2 + 3 x + 1 x 2 + 5 x + 4 ​ ≥ 0 ⇔ ( x + 1 ) ( 2 x + 1 ) ( x + 1 ) ( x + 4 ) ​ ≥ 0 ⇔ { x  = − 1 2 x + 1 x + 4 ​ ≥ 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x  = − 1 [ x ≤ − 4 x > − 2 1 ​ ​ ≥ 0 ​ ⇔ [ x ≤ − 4 x > − 2 1 ​ ​ Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: D = ( − ∞ ; − 4 ] ∪ ( − 2 1 ​ ; + ∞ )

a) Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: 
b) Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: 

2

Câu hỏi tương tự

Xét dấu biểu thức sau: f(x) = x 3 − 3 x 2 + 2 3 x − 2 ​

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG