Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals fraction numerator 1 over denominator square root of log subscript 2 open parentheses x minus 1 close parentheses end root end fraction end style

  1. begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon 2 close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 2 close curly brackets end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi: Vậy .

Hàm số xác định khi và chỉ khi:

Vậy begin mathsize 18px style D equals open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Đặt , khi đó bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG