Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số .

Tìm tập xác định của hàm số y equals fraction numerator 1 over denominator square root of log subscript 2 open parentheses x minus 1 close parentheses end root end fraction .
 

  1. open parentheses 1 semicolon 2 close parentheses

  2. open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

  4. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses backslash open curly brackets 2 close curly brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi : Vậy .

Hàm số xác định khi và chỉ khi :

Vậy D equals open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm có kết quả là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG