Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số begin mathsize 16px style y equals left parenthesis x squared minus 3 x plus 2 right parenthesis to the power of fraction numerator negative 1 over denominator 3 end fraction end exponent end style

  1. begin mathsize 16px style left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis union left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  2. begin mathsize 16px style straight real numbers backslash left curly bracket 1 semicolon 2 right curly bracket end style

  3. begin mathsize 16px style y apostrophe equals fraction numerator 2 x over denominator left parenthesis x squared plus 2 right parenthesis ln 5 end fraction end style

  4. begin mathsize 16px style straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số lũy thừa có số mũ không nguyên thì điều kiện là cơ số phải dương, nên suy ra có điều kiện là:

Hàm số lũy thừa có số mũ không nguyên thì điều kiện là cơ số phải dương, nên suy ra begin mathsize 16px style y equals left parenthesis x squared minus 3 x plus 2 right parenthesis to the power of fraction numerator negative 1 over denominator 3 end fraction end exponent end stylecó điều kiện là:

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG