Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số .

Tìm tập xác định của hàm số y equals open parentheses 2 minus x close parentheses to the power of 2 over 3 end exponent plus log subscript 3 open parentheses x plus 2 close parentheses .
 

  1. D equals open parentheses negative 2 semicolon 2 close parentheses

  2. D equals open parentheses negative infinity semicolon minus 2 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  3. D equals open square brackets negative 2 semicolon 2 close square brackets

  4. D equals left parenthesis negative infinity semicolon minus 2 right square bracket union left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện :

Điều kiện :

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG