Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số sau

Tìm tập xác định của hàm số sau f left parenthesis x right parenthesis equals square root of log subscript 2 fraction numerator 3 minus 2 x minus x squared over denominator x plus 1 end fraction end root

  1. D equals left square bracket fraction numerator negative 3 minus square root of 17 over denominator 2 end fraction semicolon minus 1 right parenthesis union left square bracket fraction numerator negative 3 plus square root of 17 over denominator 2 end fraction semicolon 1 right parenthesis

  2. left parenthesis negative infinity semicolon minus 3 right parenthesis union left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis

  3. left parenthesis negative infinity semicolon fraction numerator negative 3 minus square root of 17 over denominator 2 end fraction right square bracket union left parenthesis negative 1 semicolon fraction numerator negative 3 plus square root of 17 over denominator 2 end fraction right square bracket

  4. left parenthesis negative infinity semicolon minus 3 right square bracket union left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để hàm số xác định thì cần hai điều kiện: Điều kiện thứ nhất là điều kiện logarit xác định, điều kiện thứ hai là điều kiện căn thức xác định

Để hàm số xác định thì cần hai điều kiện: Điều kiện thứ nhất là điều kiện logarit xác định,
điều kiện thứ hai là điều kiện căn thức xác định

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình bên dưới Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG