Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số .

Tìm tập xác định của hàm số y equals open parentheses 4 minus x squared close parentheses to the power of 1 fifth end exponent .
 

  1. D equals open square brackets negative 2 semicolon 2 close square brackets

  2. straight real numbers backslash open curly brackets plus-or-minus 2 close curly brackets

  3. D equals open parentheses negative 2 semicolon 2 close parentheses

  4. D equals open parentheses negative infinity semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của hàm số là: . Vậy tập xác định của hàm số là .

Điều kiện xác định của hàm số y equals open parentheses 4 minus x squared close parentheses to the power of 1 fifth end exponent  là: 4 minus x squared greater than 0 left right double arrow negative 2 less than x less than 2 .

Vậy tập xác định của hàm số là D equals open parentheses negative 2 semicolon 2 close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG