Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số .

Tìm tập xác định của hàm số y equals ln open parentheses 2 x squared minus 5 x plus 2 close parentheses .
 

  1. left parenthesis negative infinity semicolon 1 half right square bracket union left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. open parentheses 1 half semicolon 2 close parentheses

  3. open parentheses negative infinity semicolon 1 half close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

  4. open square brackets 1 half semicolon 2 close square brackets

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số . Điều kiện xác định của hàm số : hoặc . Tập xác định .

Xét hàm sốy equals ln open parentheses 2 x squared minus 5 x plus 2 close parentheses .

Điều kiện xác định của hàm số : 2 x squared minus 5 x plus 2 greater than 0 left right double arrow x greater than 2 hoặc x less than 1 half .

Tập xác định D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 half close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses .

2

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG