Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số là

Tìm tập xác định của hàm số y equals log subscript 2 open parentheses x squared minus x close parentheses
 

  1. open square brackets 0 semicolon 1 close square brackets

  2. open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses

  3. left parenthesis negative infinity semicolon 0 right square bracket union left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi . Vậy tập xác định của hàm số là

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi

x squared minus x greater than 0 left right double arrowopen square brackets table row cell x less than 0 end cell row cell x greater than 1 end cell end table close .

Vậy tập xác định của hàm số là D equals open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên phù hợp với hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG