Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số là

Tìm tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 open parentheses x squared minus x close parentheses end style là

  1. begin mathsize 18px style open square brackets 0 semicolon 1 close square brackets end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 0 right square bracket union left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  4. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis union left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi Vậy tập xác định của hàm số là

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi

begin mathsize 18px style x squared minus x greater than 0 end style begin mathsize 18px style left right double arrow open square brackets table row cell x less than 0 end cell row cell x greater than 1 end cell end table close end style

Vậy tập xác định của hàm số là begin mathsize 18px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis union left parenthesis 1 semicolon plus infinity right parenthesis end style

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG