Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số y equals ln open parentheses 1 minus x close parentheses
 

  1. D equals open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses

  2. D equals open parentheses negative 1 semicolon plus infinity close parentheses

  3. D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses

  4. D equals open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định: . Tập xác định của hàm số đã cho là .

Điều kiện xác định: 1 minus x greater than 0 left right double arrow x less than 1 .

Tập xác định của hàm số đã cho là D equals open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là . Giá trị của a bằng

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG