Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số

 Tìm tập xác định của hàm số y equals square root of 2 x squared minus 5 x plus 2 end root 

  1. negative infinity semicolon 1 half      

  2.  open square brackets 1 half semicolon space 2 close square brackets

  3.  left parenthesis negative infinity semicolon space 1 half right square bracket union left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  4.  open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi Suy ra

Hàm số xác định khi và chỉ khi 2 x squared minus 5 x plus 2 greater or equal than 0

Suy ra x element ofleft parenthesis negative infinity semicolon space 1 half right square bracket union left square bracket 2 semicolon plus infinity right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG