Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập xác định của hàm số A. . B. . C. . D. .

Tìm tập xác định của hàm số y equals x to the power of straight pi plus left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis to the power of e.

A.open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses.

B.square backslash open curly brackets negative 1 semicolon 1 close curly brackets.

C.open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses.

D.open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses.

  1. open parentheses negative infinity semicolon minus 1 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses.

  2. square backslash open curly brackets negative 1 semicolon 1 close curly brackets.

  3. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses.

  4. open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. . Hàm số đã cho xác định . Vậy tập xác định của hàm số đã cho là .

Đáp án đúng C.open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses.

Hàm số đã cho xác định left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater than 0 end cell row cell x squared minus 1 greater than 0 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater than 0 end cell row cell x squared greater than 1 end cell end table close left right double arrow x greater than 1.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D equals open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định là A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG