Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm S của phương trình 3 2 x + 1 = 3 1 ​

Tìm tập nghiệm S của phương trình 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có 3 2 x + 1 = 3 1 ​ ⇔ 3 2 x + 1 = 3 − 1 ⇔ 2 x + 1 = − 1 ⇔ x = − 1

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị của tham số sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG