Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìmtập nghiệm S của phương trình ( 2021 2020 ​ ) 4 x = ( 2020 2021 ​ ) 2 x − 6

Tìm tập nghiệm S của phương trình 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có ( 2021 2020 ​ ) 4 x = ( 2020 2021 ​ ) 2 x − 6 ⇔ ( 2021 2020 ​ ) 4 x = ( 2021 2020 ​ ) − 2 x + 6 ⇔ 4 x = − 2 x + 6 ⇔ x = 1 Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 1 }

Chọn B

Ta có 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG