Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm S của hệ bất phương trình { 2 x − 3 > 0 1 − x ≤ 2 ​

Tìm tập nghiệm S của hệ bất phương trình

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ 2 x − 3 > 0 1 − x ≤ 2 ​ => { 2 x > 3 − x ≤ 1 ​ => { x > 2 3 ​ x ≥ − 1 ​

=> 

=>

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình mx+4>0 nghiệm đúng với mọi |x|<8 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG