Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 7 x + 1 − 7 1 ​ > 0

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có 7 x + 1 − 7 1 ​ > 0 ⇔ 7 x + 1 > 7 − 1 ⇔ x + 1 > − 1 ⇔ x > − 2 Vậy S = ( − 2 ; + ∞ )

Chọn D

Ta có 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình với là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị của để phương trình có đúng ba nghiệm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG