Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình x 2 − 4 x + 4 > 0

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A * Bảng xét dấu: * Tập nghiệm của bất phương trình là S = R \ { 2 }

Chọn A

* Bảng xét dấu:

* Tập nghiệm của bất phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Câu 8: Tìm điều kiện tham số m để biểu thức E = ( m − 2 ) x 2 + 2 ( m − 2 ) x + 2 không dương với mọi x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG