Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình ln ( x 2 ) > ln ( 4 x − 4 )

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình tương đương x 2 > 4 x − 4 > 0 ⇔ { x 2 − 4 x + 4 > 0 4 x − 4 > 0 ​ ⇔ { x  = 2 x > 1 ​ Vậy S = ( 1 ; + ∞ ) \ { 2 } Chọn đáp án D

Bất phương trình tương đương

Vậy 

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, H là tâm của đáy, I là trung điểm của đoạn SH, khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SBC) bằng 2 a ​ và mặt phẳng (SBC)tạo với đáy (ABCD) góc α . Chứng minh thể tích khối c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG