Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm của phương trình .

Tìm tập nghiệm của phương trình Error converting from MathML to accessible text.

  1. Error converting from MathML to accessible text.

  2. Error converting from MathML to accessible text.

  3. Error converting from MathML to accessible text.

  4. Error converting from MathML to accessible text.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đk: . Nhận nghiệm , loại nghiệm .

 Đk: Error converting from MathML to accessible text. log left parenthesis straight x squared minus 6 straight x plus 7 right parenthesis equals log left parenthesis straight x minus 3 right parenthesis not stretchy left right double arrow straight x squared minus 6 straight x plus 7 equals straight x minus 3 not stretchy left right double arrow left square bracket table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight x equals 5 end cell row cell straight x equals 2 end cell end table.

Nhận nghiệm Error converting from MathML to accessible text., loại nghiệm Error converting from MathML to accessible text..

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG