Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 4 2 ​ + 8 < 0.

Tìm tập nghiệm của bất phương trình 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C ta có x 2 − 4 2 ​ + 8 < 0 ⇔ ( x − 2 2 ​ ) 2 < 0 Bất phương tình trên vô nghiệm Vậy tập nghiệm của bất phương trình x 2 − 4 2 ​ + 8 < 0. là ∅ Nhận xét: có thể thấy x 2 − 4 2 ​ + 8 ≥ 0 , ∀ x ∈ R Vì hệ số a = 1 > 0 v a ˋ △ = 0 Do đó bất phương trình x 2 − 4 2 ​ + 8 < 0. vô nghiệm

Đáp án C

ta có 

Bất phương tình trên vô nghiệm

Vậy tập nghiệm của bất phương trình   là 

Nhận xét: có thể thấy 

Vì hệ số 

Do đó bất phương trình   vô nghiệm

3

Câu hỏi tương tự

Với giátrị nào của tham số mthìhệ bất phương trình sau đây có nghiệm (I) { x 2 + 7 x − 8 < 0 ( 1 ) ( m 2 − 3 m + 2 ) x > 2 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG