Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm của bất phương trình 3 − 2 x x 2 − 4 x + 3 ​ < 1

Tìm tập nghiệm của bất phương trình 

R. Robo.Ctvx49

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 − 2 x x 2 − 4 x + 3 ​ < 1 ( x  = 2 3 ​ ) ⇔ 3 − 2 x x 2 − 4 x + 3 ​ − 3 − 2 x 3 − 2 x ​ < 0 ⇔ 3 − 2 x x 2 − 2 x ​ < 0 ⇔ 3 − 2 x x ( x − 2 ) ​ < 0 Lập bảng xét dấu: ⇒ { 0 < x < 3/2 x > 2 ​ Vậy 0 < x < 3/2 h o ặ c x > 2

Lập bảng xét dấu: 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình 3 x − 2 − x 2 + 2 x + 3 ​ ≤ 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG