Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm của bất phương trình

Tìm tập nghiệm của bất phương trình  log subscript 2 over 5 end subscript left parenthesis x minus 4 right parenthesis space plus space 1 space greater than space 0

  1. left square bracket 13 over 2 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. open parentheses negative infinity semicolon 13 over 2 close parentheses

  3. left parenthesis 4 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. open parentheses 4 semicolon 13 over 2 close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  open parentheses 4 semicolon 13 over 2 close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của y sao cho tương ứng với mỗi giá trị y luôn tồn tại không quá 15 số nguyên x thỏa mãn điều kiện ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG