Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập nghiệm của bất phương trình .

Tìm tập nghiệm  của bất phương trình .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt , bất phương trình trở thành: Kết hợp điều kiện , ta có: . Vậy tập nghiệm của bất phương trình: .

Đặt , bất phương trình trở thành:

Kết hợp điều kiện , ta có:

.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: .

2

Câu hỏi tương tự

Với là số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG