Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số m để hàm số y = lo g 3 ​ ( x 2 − 2 x + 3 m ) ​ 1 ​ có tập xác định là R

Tìm tập hợp tất cả giá trị của tham số m để hàm số  có tập xác định là 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hàm số y = lo g 3 ​ ( x 2 − 2 x + 3 m ) ​ 1 ​ có tập xác định là R ⇔ { lo g 3 ​ ( x 2 − 2 x + 3 m ) > 0 x 2 − 2 x + 3 m > 0 ​ với ∀ x ∈ R ⇔ x 2 − 2 x + 3 m > 1 với ∀ x ∈ R ⇔ x 2 − 2 x + 3 m − 1 > 0 với ∀ x ∈ R ⇔ △ ′ = 1 − ( 3 m − 1 ) < 0 ⇔ − 3 m + 2 < 0 ⇔ − 3 m < − 2 ⇔ m > 3 2 ​ Vậy với m ∈ ( 3 2 ​ ; + ∞ ) thì hàm số y = lo g 3 ​ ( x 2 − 2 x + 3 m ) ​ 1 ​ có tập xác định là R

Chọn D

Hàm số  có tập xác định là 

 với 

 với  với 

Vậy với  thì hàm số  có tập xác định là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực a, b thỏa mãn 4 1 ​ < b < a < 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = lo g a ​ ( b − 4 1 ​ ) − lo g b a ​ ​ b ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG