Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số mđể hàm số y = lo g 3 ​ ( x 2 − 2 x + 3 m ) ​ 1 ​ có tập xác định là

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  có tập xác định là

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = lo g 3 ​ ( x 2 − 2 x + 3 m ) ​ 1 ​ có tập xác định là R ⇔ { lo g 3 ​ ( x 2 − 2 x + 3 m ) > 0 x 2 − 2 x + 3 m > 0 ​ với ∀ x ∈ R . ⇔ x 2 − 2 x + 3 m > 1 với ∀ x ∈ R ⇔ x 2 − 2 x + 3 m − 1 > 0 với ∀ x ∈ R ⇔ △ ′ = 1 − ( 3 m − 1 ) < 0 ⇔ − 3 m + 2 < 0 ⇔ − 3 m < − 2 ⇔ m > 3 2 ​ Vậy với m ∈ ( 3 2 ​ ; + ∞ ) thì hàm số y = lo g 3 ​ ( x 2 − 2 x + 3 m ) ​ 1 ​ có tập xác định là R .

Hàm số  có tập xác định là  với

 với  với

Vậy với  thì hàm số  có tập xác định là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 2 6 ​ f ( x ) d x = 4 và ∫ 2 6 ​ g ( x ) d x = 5 , khi đó ∫ 2 6 ​ [ 3 f ( x ) − g ( x ) ] d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG