Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập hợp điểm trên mặt phẳng phứcbiểu diễn các số phức Z thỏa mãn điều kiện sau: { 0 ≤ a + b ≤ 1 b ≤ − a 2 + 1 ​ .

Tìm tập hợp điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức Z thỏa mãn điều kiện sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Z = a + bi; a, b ∈ R 0 ≤ a + b ≤ 1 ( 1 ) Xét (1) ⇒ M(Z) ở giữa hai đường thẳng: x + y = 1; x + y = 0 b ≤ − a 2 + 1 ( 2 ) Xét (2) ⇒ M(Z) ở trong lòng parabol: y = -x 2 + 1 ⇒ M(Z) thuộc phần gạch sọc như dưới hình.

Z = a + bi; a, bR

Xét (1)M(Z) ở giữa hai đường thẳng: x + y = 1; x + y = 0

Xét (2)M(Z) ở trong lòng parabol: y = -x2 + 1

M(Z) thuộc phần gạch sọc như dưới hình.

 

1

Câu hỏi tương tự

Biết z = 2a + ai (a < 0, a thuộc R) và ∣ z ∣ = 5 . Phần thực và phần ảo của số phức z lần lượt là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG