Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập hợp các điểm M (biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức) thỏa mãn: ∣ z − 1 ∣ = ∣ z + i ∣

Tìm tập hợp các điểm M (biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức) thỏa mãn:

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∣ z − 1 ∣ = ∣ a + bi − 1 ∣ = ( a − 1 ) 2 + b 2 ​ ∣ z + i ∣ = ∣ a + bi + i ∣ = ( b + 1 ) 2 + a 2 ​ ∣ z − 1 ∣ = ∣ z + i ∣ ⇔ ( a − 1 ) 2 + b 2 = ( b + 1 ) 2 + a 2 ⇔ − 2 a = 2 b ⇔ a = − b V ậ y z = a − ia Hoặc z = a(1 - i) ⇔ M(z) thuộc đường phân giác của góc vuông 2, 4.

Hoặc z = a(1 - i)M(z) thuộc đường phân giác của góc vuông 2, 4.

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: x 3 − 1 = 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG