Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình 3 x + 3 = m 9 x + 1 ​ có đúng một nghiệm.

Tìm tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình

 

có đúng một nghiệm.

R. Robo.Ctvx29

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 3 x + 3 = m 9 x + 1 ​ Đặt t= 3 x với t> 0 . phương trình đã cho trở thành t + 3 = m t 2 + 1 ​ <=> m = t 2 + 1 ​ t + 3 ​ (1) Ta có bảng biến thiên : Dựa vào bảng biến thiên, phương trình (1) có một nghiệm khi ( 1 ; 3 ] ∪ { 10 ​ } Chọn D

Ta có:

Đặt  t=  với t> 0 . 

phương trình đã cho trở thành

<=> (1) 

Ta có bảng biến thiên :

Dựa vào bảng biến thiên, phương trình (1) có một nghiệm khi

Chọn D

2

Câu hỏi tương tự

N g hi ệ m c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh lo g 2 ​ ( 3 x − 2 ) = 2 l a ˋ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG