Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một nhóm 5 người, chọn ra các nhóm có ít nhất 2 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Từ một nhóm 5 người, chọn ra các nhóm có ít nhất 2 người. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
  1. 25

  2. 26

  3. 31

  4. 32

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 26 Số nhóm có 2 người là C 5 2 ​ , có 3 người là C 5 3 ​ , có 4 người là C 5 4 ​ , có 5 người là C 5 5 ​ . Số nhóm có ít nhất 2 người là: C 5 2 ​ + C 5 3 ​ + C 5 4 ​ + C 5 5 ​ = 26

ĐÁP ÁN B. 26

Số nhóm có 2 người là , có 3 người là , có 4 người là , có 5 người là .
Số nhóm có ít nhất 2 người là: +++= 26

2

Câu hỏi tương tự

Có 6 bi gồm 2 bi đỏ, 2 bi vàng, 2 bi xanh (các bi này đôi một khác nhau). Xếp ngẫu nhiên các viên bi thành hàng ngang, tính xác suất để hai viên bi vàng không xếp cạnh nhau?

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG