Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một hộp chứa sau quả cầu trắng và bốn quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn quả. Tính xác suất sao cho: a. Bốn quả lấy ra cùng màu b. Có ít nhất một quả màu trắng

Từ một hộp chứa sau quả cầu trắng và bốn quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn quả. Tính xác suất sao cho:

a. Bốn quả lấy ra cùng màu 

b. Có ít nhất một quả màu trắng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc bốn lần và quan sát số chấm xuất hiện. Xác suất xúc sắc xuất hiện số chấm lớn hơn hay bằng ít nhất lần bằng bao nhiêu?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG