Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu vàng, Hùng lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất để Hùng lấy được 3 quả cầu trong đó có hai quả cầu màu đỏ.

Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu vàng, Hùng lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất để Hùng lấy được 3 quả cầu trong đó có hai quả cầu màu đỏ.

R. Roboctvx65

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: n ( Ω ) = C 12 3 ​ = 220. Gọi biến cố A : “Trong 3 quả cầu trong đó có hai quả cầu màu đỏ", Suy ra n ( A ) = C 7 2 ​ ⋅ C 5 1 ​ = 105 Vậy xác suất của biến cố A cần tìm là P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 220 105 ​ = 44 21 ​ .

Ta có:

Gọi biến cố A : “Trong 3 quả cầu trong đó có hai quả cầu màu đỏ",

Suy ra 

Vậy xác suất của biến cố A cần tìm là

1

Câu hỏi tương tự

Cho a và b lần lượt là số hạng thứ nhất và thứ chín của một cấp số cộng có công sai d≠0. Giá trị của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG