Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tọa độ véc tơ A B biết A ( 1 ; 2 ; − 3 ) , B ( 3 ; 5 ; 2 )

Tìm tọa độ véc tơ  biết 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có A B = ( 3 − 1 ; 5 − 2 ; 2 + 3 ) = ( 2 ; 3 ; 5 )

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = ∣ ∣ ​ x 3 − 3 x 2 + m ∣ ∣ ​ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số có 5 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của tập S là.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG