Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiênxxbiết : a)(2x+13)−127=0(2x+13)−127=0; b)(14−3x)+(6+x)=0.

Tìm số tự nhiên xx biết :

a) (2x+13)−127=0(2x+13)−127=0 ; 

b) (14−3x)+(6+x)=0. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: +) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu"−""−"đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu"−"thành dấu"+"và dấu"+" thành dấu"−".Khi bỏ dấu ngoặc có dấu"+"đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. +) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu"+" đổi thành dấu"−" và dấu"−" thành dấu"+" Lời giải chi tiết: a)(2x+13)−127=0 2x=127−13=114 x=57 b)(14−3x)+(6+x)=0 14−3x+6+x=0 20=2x x=10.

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−""−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−"thành dấu "+"và dấu "+" thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

+) Qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "−" và dấu "−" thành dấu "+"

Lời giải chi tiết:

a) (2x+13)−127=0

        2x=127−13=114

                          x=57

b) (14−3x)+(6+x)=0

         14−3x+6+x=0

                             20=2x

                                 x=10.


 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình vẽ 1, số góc có trong hình 1 là A.6 ; B. 4 ; C. 8 ; D. 5.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG