Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên x, biết : a) 7 x . 49= 7 50 b) ( 3x-1 ) 3 = 125 c) x 2010 = x

 Tìm số tự nhiên x, biết :

a) 7x . 49= 750

b) ( 3x-1 )3 = 125

c) x2010 = x

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 7 x . 49 = 7 50 7 x . 7 2 = 7 50 7 x = 7 50 : 7 2 7 x = 7 48 x = 48 b) (2x – 1) 3 = 125 (2x – 1) 3 = 5 3 2x – 1 = 5 2x = 5 + 1 2x = 6 x = 6 : 2 = 3 c) x 2010 = x x 2010 – x = 0 x(x 2009 – 1) = 0 x = 0 hoặc x 2009 – 1 = 0 x = 0 hoặc x 2009 = 1 x = 0 hoặc x = 1

a) 7x . 49 = 750

7x . 72 = 750

7x = 750 : 72

7x = 748

x = 48

b) (2x – 1)3 = 125

(2x – 1)3 = 53

2x – 1 = 5

2x = 5 + 1

2x = 6

x = 6 : 2 = 3

c) x2010 = x

x2010 – x = 0

x(x2009 – 1) = 0

x = 0 hoặc x2009 – 1 = 0

x = 0 hoặc x2009 = 1

x = 0 hoặc x = 1

1

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 50 0 , ∠xOz = 130 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt c) Vẽ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG