Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên x biết: a)(2x−7)−(x+135)=0(2x−7)−(x+135)=0; b)12−(39+3x)=0

Tìm số tự nhiên x biết:

a)(2x−7)−(x+135)=0(2x−7)−(x+135)=0 ;                  

b) 12−(39+3x)=0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: +) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu"−""−"đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu"−""−"thành dấu"+""+"và dấu"+""+"thành dấu"−"."−".Khi bỏ dấu ngoặc có dấu"+""+"đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. Lời giải chi tiết a)(2x−7)−(x+135)=0 2x−7−x−135=0 x−142=0 x=142. Vậyx=142 b)12−(39−3x)=0 12−39+3x=0 −27+3x=0 3x=27 x=9. Vậyx=9

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−""−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−""−" thành dấu "+""+" và dấu "+""+" thành dấu "−"."−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+""+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 

Lời giải chi tiết

a)(2x−7)−(x+135)=0

     2x−7−x−135=0

                 x−142=0

                        x=142. Vậy  x=142

b)12−(39−3x)=0

    12−39+3x=0

    −27+3x=0                    

   3x=27

    x=9. Vậy x=9
 

4

Câu hỏi tương tự

Yêu cầu vẽ trên một hình. Trên cũng một nửa mặt phẳng bờ chưa tia OA. Vẽ các tia OC, OB sao cho ∠AOB = 140 0 , ∠AOC = 160 0 a) Tính số đo góc BOC b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính số đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG