Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Biết rằng khi chia số đó cho các số 70 ; 210 ; 350 có cùng số dư là 3.

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Biết rằng khi chia số đó cho các số 70 ; 210 ; 350 có cùng số dư là 3. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số cần tìm là a. Ta có : a – 3 chia hết cho 70 ; 210 ; 350 Do đó a – 3 ∈ BC(70; 210 ; 350) = {70 ; 140 ; ... ; 980 ; 1050 ;...} Vì a là số nhỏ nhất có 4 chữ số nên : a – 3 = 1050 hay a = 1053. Vậy số cần tìm là 1053.

Gọi số cần tìm là a. Ta có : a – 3 chia hết cho 70 ; 210 ; 350

Do đó a – 3 ∈ BC(70; 210 ; 350) = {70 ; 140 ; ... ; 980 ; 1050 ;...}

Vì a là số nhỏ nhất có 4 chữ số nên : a – 3 = 1050 hay a = 1053.

Vậy số cần tìm là 1053. 

1

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 9 cm a) Chứng tỏ A nằm giữa hai điểm O và B và tính độ dài AB b) Trên tia Oy là tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 5cm. Tính độ dài CA c...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG