Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 37 dư 1 và khi chia cho 39 dư 14.

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 37 dư 1 và khi chia cho 39 dư 14. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số cần tìm là a. Gọi thương của phép chia số a lần lượt cho 37, 39 là h, k. Ta có: a = 37h + 1 ; a = 39k + 14 và h ≠ k 37h + 1 = 39k + 14 37h – 37k = 2k + 13 37(h – k) = 2k + 13 Vì 2k + 13 là số tự nhiên lẻ nên 37 ( h – k ) là số tự nhiên lẻ Do đó: h – k là số tự nhiên lẻ, suy ra h – k ≥ 1 a là số nhỏ nhất nên k nhỏ nhất, khi đó 2k nhỏ nhất Do đó h – k nhỏ nhất nên h – k = 1 Ta có : 2k + 13 = 37 . 1 ⇒ 2k = 24 ⇒ k = 12. Khi đó: a = 39 . 12 + 14 = 482 Vậy a = 482

Gọi số cần tìm là a. Gọi thương của phép chia số a lần lượt cho 37, 39 là h, k.

Ta có: a = 37h + 1 ; a = 39k + 14 và h ≠ k

37h + 1 = 39k + 14

37h – 37k = 2k + 13

37(h – k) = 2k + 13

Vì 2k + 13 là số tự nhiên lẻ nên 37 ( h – k ) là số tự nhiên lẻ

Do đó: h – k là số tự nhiên lẻ, suy ra h – k ≥ 1

a là số nhỏ nhất nên k nhỏ nhất, khi đó 2k nhỏ nhất

Do đó h – k nhỏ nhất nên h – k = 1

Ta có : 2k + 13 = 37 . 1 ⇒ 2k = 24 ⇒ k = 12. Khi đó: a = 39 . 12 + 14 = 482

Vậy a = 482 

1

Câu hỏi tương tự

Tính số dư khi chia: ( 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 99 + 2 100 ) cho 7

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG