Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết:

Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết:

a. space 5 x to the power of 4 divided by 6 to the power of n b. space 3 x to the power of n divided by 4 x squared 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B (có hệ số khác 0) nếu biến của B cũng là biến của A và số mũ của các biến trong B nhỏ hơn hoặc bằng các biến tương ứng trong A. Lời giải chi tiết: a) Điều kiện:n∈N,n≤4 hayn=0;n=1;n=2;n=3;n=4. b) Điều kiện:n∈N,n≥2

Phương pháp giải:

Đơn thức A chia hết cho đơn thức B (có hệ số khác 0) nếu biến của B cũng là biến của A và số mũ của các biến trong B nhỏ hơn hoặc bằng các biến tương ứng trong A.

Lời giải chi tiết:

a) Điều kiện:  n∈N,n≤4 hay n=0;n=1;n=2;n=3;n=4.

b) Điều kiện:  n∈N,n≥2 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8cm và D, E, M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BD và CE (như hình vẽ). Khi đó, độ dài của MN là A. 7cm B. 5cm C. 4cm D. 6cm

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG