Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết:

Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết:

open parentheses x cubed minus 5 x squared plus 3 x close parentheses divided by 4 x to the power of n 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B (có hệ số khác 0) nếu biến của B cũng là biến của A và số mũ của các biến trong B nhỏ hơn hoặc bằng các biến tương ứng trong A. Đa thức A chia hết cho đơn thức B nếu mọi hạng tử của A đều chia hết cho B. Lời giải chi tiết: Điều kiện:

Phương pháp giải:

Đơn thức A chia hết cho đơn thức B (có hệ số khác 0) nếu biến của B cũng là biến của A và số mũ của các biến trong B nhỏ hơn hoặc bằng các biến tương ứng trong A.

Đa thức A chia hết cho đơn thức B nếu mọi hạng tử của A đều chia hết cho B.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện:    

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức P = (-4x 3 y 3 + x 3 y 4 ) : 2xy 2 – xy(2x – xy) cho x = 1, y = A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG