Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết:

Tìm số tự nhiên n để phép chia sau là phép chia hết:

4 x to the power of n y to the power of n plus 1 end exponent divided by 3 x to the power of 4 y to the power of 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B (có hệ số khác 0) nếu biến của B cũng là biến của A và số mũ của các biến trong B nhỏ hơn hoặc bằng các biến tương ứng trong A. Lời giải chi tiết: Để phép chia là phép chia hết thì:

Phương pháp giải:

Đơn thức A chia hết cho đơn thức B (có hệ số khác 0) nếu biến của B cũng là biến của A và số mũ của các biến trong B nhỏ hơn hoặc bằng các biến tương ứng trong A.

Lời giải chi tiết:

Để phép chia là phép chia hết thì:  

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả phân tích đa thức 6x 2 y – 12xy 2 là: A. 6xy(x – 2y) B. 6xy(x – y) C. 6xy(x + 2y) D. 6xy(x + y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG