Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên n để đơn thức A chia hết cho đơn thức B: A = 4x n + 1 y 2 ; B = 3x 3 y n – 1

Tìm số tự nhiên n để đơn thức A chia hết cho đơn thức B: A = 4xn + 1 y2 ;     B = 3x3yn 1

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = 4x n + 1 y 2 ; B = 3x 3 y n – 1 Điều kiện: Tìm thương của A : B trong trường hợp đó: Với n = 2 thì: A : B = 4x 3 y 2 : 3x 3 y = 3 4 ​ y Với n = 3 thì: A : B = 4x 4 y 2 : 3x 3 y 2 = 3 4 ​ x

A = 4xn + 1 y2 ;     B = 3x3yn 1

Điều kiện: display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell n plus 1 greater or equal than 3 end cell row cell 2 greater or equal than n minus 1 end cell end table not stretchy rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell n greater or equal than 2 end cell row cell n less or equal than 3 end cell end table not stretchy rightwards double arrow 2 less or equal than n less or equal than 3 close close

Tìm thương của A : B trong trường hợp đó:
 

Với n = 2 thì: A : B = 4x3y2 : 3x3y = 

Với n = 3 thì: A : B = 4x4y2 : 3x3y2 =

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi M là một điểm thuộc cạnh BC , từ M vẽ các đường vuông góc với cạnh AB ở D và vuông góc với cạnh AC ở E . a) Chứng minh AM = DE b) Gọi I là điểm đối xứng của D ...

381

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG