Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng hai chữ số của số đó là 14. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới lớn hơn số đã cho là 36.

Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng hai chữ số của số đó là 14. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới lớn hơn số đã cho là 36.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Gọi số tự nhiên cần tìm là ,dựa vào dữ kiện đề bài để tìm a, b từ đó suy ra số tự nhiên cần tìm. Lời giải chi tiết: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng hai chữ số của số đó là 14. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới lớn hơn số đã cho là 36. Gọi số tự nhiên cần tìm là (a,b∈N∗). Tổng hai chữ số của số đó là 14 ⇒ a+b=14 ⇔ b=14 − a. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới là lớn hơn số đã cho là 36 Vậy số tự nhiên cần tìm là 59.

Phương pháp giải:

Gọi số tự nhiên cần tìm là top enclose a b end enclose , dựa vào dữ kiện đề bài để tìm a, b từ đó suy ra số tự nhiên cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng hai chữ số của số đó là 14. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới lớn hơn số đã cho là 36.

Gọi số tự nhiên cần tìm là top enclose a b end enclose (a,b∈N∗).

Tổng hai chữ số của số đó là  14 ⇒ a+b=14 ⇔ b=14 − a.

Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới là stack b a with bar on top  lớn hơn số đã cho là 36

Vậy số tự nhiên cần tìm là 59.

 

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của m thì phương trình (ẩn số x): 2mx + 2 = 0 có nghiệm là 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG