Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số phức z thỏa mãn: 2 ∣ z − i ∣ = ∣ 2 + z − z ∣ và z 1 − 3 ​ i ​ có một acgumen là − 3 2 π ​

Tìm số phức z thỏa mãn:  và  có một acgumen là  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG