Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số phức z thỏa mãn: ∣ ( 1 + i ) z ∣ = 2 v a ˋ ( z ) 2 1 ​ là số thuần ảo

Tìm số phức z thỏa mãn: là số thuần ảo

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số phứccần tìm là z = a + bi , ( a , b ∈ R ) Ta có: ( 1 + i )z = ( 1 + i )( a + bi) = a - b +( a + b)i Vậy ∣ ( 1 + i ) z ∣ = 2 ⇔ ( a − b ) 2 + ( a + b ) 2 ​ = 2 ⇔ a 2 + b 2 = 2 Mặt khác ta có: ( z ) 2 1 ​ = ( a − bi ) 2 1 ​ = a 2 − b 2 − 2 abi 1 ​ = ( a 2 − b 2 ) 2 + 4 a 2 b 2 a 2 − b 2 + 2 abi ​ Vậy a 2 − b 2 = 0 .Do đo ta có hệ phương trình: { a 2 + b 2 = 2 a 2 = b 2 ​ ⇔ a 2 = b 2 = 1 Vậy có 4 só phức thỏamãn là: 1 + i ; − 1 + i ; 1 − i ; − 1 − i

Gọi số phức cần tìm là z = a + bi ,

Ta có: ( 1 + i )z = ( 1 + i )( a + bi) = a - b + ( a + b)i

Vậy 

Mặt khác ta có: 

Vậy .Do đo ta có hệ phương trình:

Vậy có 4 só phức thỏa mãn là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số phức z 1 , z 2 thỏa mãn đồng thời các điều kiện: ∣ z 1 ​ + 2 − 3 i ∣ + ∣ z 1 ​ − 1 + i ∣ = 5 ; ∣ z 2 ​ + 4 + i ∣ − ∣ z 2 ​ + 2 − i ∣ = 2 2 ​ ∣ z 1 ​ − 3 i ∣ = ∣ z 2 ​ − 3 i ∣ = m ​ với m là...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG