Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 9.

Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 9.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Số chia hết cho 2 là số chẵn, số chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9. Lời giải chi tiết: Số chia hết cho 2 là số chẵn, số chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9. Vậy số cần tìm là: 108.

Phương pháp giải:

Số chia hết cho 2 là số chẵn, số chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết:

Số chia hết cho 2 là số chẵn, số chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9.

Vậy số cần tìm là: 108.

  

3

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ rằng:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG