Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên x, y thỏa mãn

Tìm số nguyên x, y thỏa mãn 1 over x plus 1 over y equals 1 third

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x ≠ 0; y ≠ 0 Ta có: (nhân quy đồng với mẫu số chung là 3xy) ⇒ 3x + 3y - xy = 0 (bài toán quay về dạng ax + by + cxy + d = 0) ⇒ x(3 - y) - 3(3 - y) + 9 = 0 ⇒ (x - 3)(3 - y) = -9 (phân tích tương tự Câu 5 ) Lập bảng: Kết hợp điều kiện, vậy các cặp (x; y) thỏa mãn yêu cầu bài toán là (4; 12), (-6; 2), (6; 6).

Điều kiện: x ≠ 0; y ≠ 0

Ta có: 1 over x plus 1 over y equals 1 third

 (nhân quy đồng với mẫu số chung là 3xy)

⇒ 3x + 3y - xy = 0 (bài toán quay về dạng ax + by + cxy + d = 0)

⇒ x(3 - y) - 3(3 - y) + 9 = 0 ⇒ (x - 3)(3 - y) = -9 (phân tích tương tự Câu 5)

Lập bảng:

Kết hợp điều kiện, vậy các cặp (x; y) thỏa mãn yêu cầu bài toán là (4; 12), (-6; 2), (6; 6).

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, y biết: 3 x ​ = 4 y ​ và x+y=14

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG