Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên x, biết :

 Tìm số nguyên x, biết : 

a right parenthesis space open vertical bar 2 x plus 1 close vertical bar less than 2 

b right parenthesis space 11 less than x squared less than 44 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a, Liệt kê các sô nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 2 rồi giải ra tìm x b, Tìm các số chính phương lơn hơn 11 và nhỏ hơn 44, từ đó ta tìm được x Lời giải chi tiết: a)x=0,x=−1 b)x=−4,x=−4,−5,5,−6,6.

Phương pháp giải:

a, Liệt kê các sô nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 2 rồi giải ra tìm x

b, Tìm các số chính phương lơn hơn 11 và nhỏ hơn 44, từ đó ta tìm được x

Lời giải chi tiết:

a) x=0, x=−1

b) x=−4,x=−4, −5, 5, −6, 6. 

2

Câu hỏi tương tự

Cho 3 điểm A, M, B phân biệt, với điều kiện nào thì điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB ? A.AM = MB ; B. AM + MB = AB ; C. AM + MB = AB và AM = MB ; D. AM + MB = AB và AM= AB.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG